تحریم شرکت هواپیمایی ماهان توسط ایتالیا یک قسمت جدید از سریال قدیمی آمریکاست که خیلی وقت می باشد به بخش پروازهای خارجی کشانده شده است. هم اکنون در اقدامی جدید به دنبال فشارهای آمریکا جهت تحریم ایران ،وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد که صدور انجام پروازهای ماهان به زودی در این کشور لغو خواهد شد.

بر اساس مداخلات آمریکا در روابط هوایی میان ایران و ایتالیا، شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران ایران تحریم گشت. وزیر خارجه آمریکا در نشستی که با همتای ایتالیایی خود داشت در برابر انجام بررسی های لازم جهت تحریم دومین شرکت هواپیمایی ایران اعلام رضایت نمود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور اعلام کرد: پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشور ایتالیا از ماه آینده قطع خواهد شد اما  مسافران ایتالیا در نظر داشته باشند که تحریم شرکت هواپیمایی ماهان توسط ایتالیا تنها در رابطه با همین شرکت هواپیمایی صورت‌ گرفته است و هیچ گونه تاثیری بر روی سایر پروازها به مقصد این کشور توسط شرکت‌های هواپیمایی دیگرنخواهد داشت.

اسعدی سامانی افزود: " با وجود آنکه آمریکا بخش عمده ای از صنعت هواپیمایی را تحت تاثیر خود قرار داده است اما ایران با استفاده از تجربه هایی که در سال های گذشته در بخش هوایی به دست آورده است دست مانع شکست این صنعت خواهد شد و این تحریم ها اثری بر روی کاهش پروازهای بخش خارجی نخواهد گذاشت."