قوانین و درصد جریمه استرداد (کنسلی) بلیط پرواز داخلی

درخواست کنسلی پروازهای سیستمی از طرف مسافر، مطابق قوانین هواپیمایی کشوری، شامل جریمه کنسلی است. مقدار این جریمه طبق قوانین سازمان هواپیمایی کشوری و قوانین شرکت هواپیمایی متفاوت است. 

 1. پس از استرداد بلیط توسط مسافر، مبلغ جریمه محاسبه و از قیمت بلیط کسر شده و مابقی هزینه به صورت آنلاین به حساب مسافر واریز خواهد شد. لازم به ذکر است، مدت زمان برگشت وجه استرداد طبق قوانین بین بانکی، بین 24 تا 72 ساعت می باشد. این قانون برای بلیط های چارتر و غیرقابل استرداد وجود ندارد.
 2. جرایم کنسلی برای شرایط لغو یا تاخیر بیش از دو ساعت پرواز صادق نمی باشند. مسافر باید فرم کنسلی پر نماید و به صورت آنلاین امکان کنسلی وجود ندارد. 
 3. در صورتی که پس از مراجعه به فرودگاه پرواز به هر دلیلی ابطال شود یا تاخیر بیش از 2 ساعت داشته باشد و مسافر از ادامه سفر خود انصراف دهد به منظور پیگیری و استرداد بدون جریمه باید بلیط یا رسید مهر شده ایستگاه مبدا را ارائه دهد.
 4. در پرواز های مربوط به ایرلاین سپهران کلاس های نرخی GB،NB،XB،FB،UB،WB،G،N،X،F،U،W تا 7روز از تاریخ پرواز امکان استرداد (نوشوو....)دارند و کلاس های نرخی P،V،PV،LV،L،T،Q،E،O،S،H،A،M،B،R،I،J،K،Z،D،YB،Y تا 30 روز از تاریخ پرواز امکان استرداد (نوشوو ... ) دارند.
 5. در ایرلاین وارش در زمان تغییر تایم پرواز در صورت انصراف مسافر از تایم جدید، باید قبل از پرواز تعیین تکلیف شود و مسافر اعلام نماید که تغییر تایم مورد تایید بوده و در صورت استفاده نکردن مسافر از پرواز بعد از تایم پرواز، مسافر مشمول جریمه می شود.  
 6. در شرایطی که پرواز رفت و برگشت از دو ایرلاین متفاوت باشد، با لغو پرواز رفت یا انصراف مسافر به خاطر تاخیر بیش از دو ساعت، ممکن است لغو پرواز برگشت شامل جریمه ی کنسلی شود.
 7. در صورتی که پروازهای چارتر کنسل شوند و مسافر بلیط جایگزین از طرف آژانس دریافت نکند، مبلغ بلیط به طور کامل استرداد خواهد شد.
 8. با بروز تاخیر بیشتر از دو ساعت یا ابطال در پروازهای چارتری، ارائه ی بلیط مهر شده الزامی است.
 9. در مسیر کیش و قشم در صورت خرید پرواز چارتر و جا ماندن از پرواز (noshow) مبلغی استرداد نمیگردد.
 10. جهت دریافت خسارت در رابطه با پرواز هایی که تاخیر بالای 4 ساعت داشته اند و مسافر از پرواز استفاده نموده مسافر باید به ایرلاین مراجعه نماید و رسپینا مسئولیتی در رابطه با پرداخت خسارت ندارد.
 11. درصورت جا ماندن از پرواز ایرلاین ساها بعداز گذشت 1ماه از زمان پرواز مبلغی مسترد نمیگردد.

درصد جریمه بلیط پرواز داخلی نیز در ادامه ذکر شده است: 

شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی ایران ایر ایران ایر
J,C,Y,V,S,Q,M,O,N,L,X,I,K
30 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
هواپیمایی آسمان آسمان
D,I,Z
30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
Y,V,S,U,R,X
40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
W,Q,N,T,M,O
40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
L,K,H,B,E
50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی قشم ایر قشم ایر
A,R,Y
30 % 40 % 60 % 70 %
V,M,Q,K,N,S
40 % 50 % 60 % 70 %
D,U,L
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی تابان تابان
O,YY,YR,YV,YZ,YL,YM,YA,YI,YP,YF,YK,YD,YN,YB,YW,YJ,YS,YO,YQ,YE,YU,Y,RU,RO,RQ,RE,RM,RB,RP,RS,RD,RJ,RI,N,D,K,F,P,I,A,M,L,Z,V,R,Y,DE,PO,AH,DO,MH,NO,LO,IO,PE,NH,ZE,IH,,ZO,,VE,,FO
20 % 30 % 50 % 60 %
O,S,W,B,OE,BO,SH,OH,WO,SO,BH,BE,WH,OO,,WE
20 % 30 % 60 % 70 %
E,Q,QH,QE,EE,EO
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی کاسپین کاسپین
W,WF,WB,N,NF,NB,X,S,SF,H,HF,P,PF,PB,R,RF,RB,RH,RE,RD,J,JH,JD,JH,JB,JF,JZ,Z,ZF,ZB,ZD,ZH,Q,QF,QB,QH,QD,RL,WL,FL,FM,FP,FH,FZ
30 % 30 % 50 % 70 %
M,ML,O
40 % 40 % 70 % 70 %
K,KF,KL,LL,L,LF,LB,LH
50 % 50 % 80 % 80 %
V,A,F,U,D,IF,IB,IH,IE,I
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی زاگرس زاگرس
D,I,Z,ZD,ZF,ZI,ZL,ID,IF,DD
0 % 20 % 30 % 50 % 50 %
M,N,Q,X,R,U,V,W,Y,MD,ND,QD,XD,XF,XI,XY,XB,RD,RF,UD,UF,VD,VF,YD,MO,VO,NO,ME,NE,XO,VE,QO,F
0 % 30 % 40 % 50 % 60 %
H,K,L,HD,KD,LD,KK,LH,LO,LB,KE,LE,HK,HH,KB,HB,KO,B,BD,BF,BI,KH,HO,BE,LM,,LK,,HE
0 % 40 % 50 % 60 % 70 %
O,E,ED,EK,EE,OB,EB,,BO
0 % 50 % 60 % 80 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی کارون کارون
B,E,H,K,L,M,N,Q,R,S,U,V,W,Y,BB,EB,HB,KB,LB,MB,NB,RB,UB,VB,WB,YB,BD,ED,HD,KD,LD,ND,QD,RD,UD,VD,WD,YD,BE,EE,HE,KE,LE,ME,NE,QE,RE,SE,UE,VE,AA,AB,AC,AD,AE
30 % 50 % 70 %
WE,YE,BF,EF,HF,KF,LF,MF,NF,QF,RF,SF,UF,VF
50 % 50 % 70 %
WF,YF,BH,EH,KH,LH,MH,NH,QH,RH,SH,UH,VH,WH,YH,BM
50 % 50 % 70 %
EM,HM,KM,LM,MM,QM,RM,SM,VM,WM,YM,BN,EN,LN,MN,NN,NV,WN,YN,BO
100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی آتا آتا
Y,I,S,R,O,V,CP,CE,CF,YF,YI,YS,YR,YO,YV,YB,YP,YE
20 % 30 % 60 % 80 %
B,Q,Z,P,N,M
20 % 30 % 60 % 80 %
L,F,A,E,D
20 % 30 % 60 % 80 %
K,W,H,J
20 % 30 % 60 % 80 %
X,U
20 % 30 % 60 % 80 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی کیش ایر کیش ایر
RQ,RX,R,P,F,S,Y,B,H,C,RB,RR,RV,RN,RH,RK,RY,RS,RM,RL,RF
20 % 40 %
K,L,N,Q,M,V,X
25 % 50 %
U
100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
هواپیمایی ماهان ماهان
S,X,T,V,Q,P,Y,B
30 % 30 % 40 % 60 %
L
30 % 30 % 40 % 60 %
I
30 % 30 % 40 % 60 %
WS,W,WA,WW,N,WQ
30 % 30 % 40 % 60 %
C,CC
30 % 30 % 40 % 60 %
U
30 % 30 % 40 % 60 %
BH,R
30 % 30 % 40 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 48 ساعت قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی معراج معراج
I,D,C,J,Z
30 % 40 % 50 %
W,O,R,A
40 % 50 % 60 %
B,Y,S,E
50 % 60 % 70 %
X,V,Q,N,M,L,K,H
60 % 70 % 80 %
U,UB,UD,UE
70 % 80 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 48 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز از 12 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی سپهران سپهران
P,V,PV,LV,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K,Z,D,Y,YB
30 % 50 % 70 % 85 % 85 %
GB,NB,XB,FB,UB,WB,G,N,X,F,U,W
95 % 95 % 95 % 96 % 96 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی وارش وارش
HH,HW,HV,HU,HR,HQ,HN,HM,HI,HE,HD,HB,HS,HF,HJ,HG,HY,HL,HO,HP,HT,HZ,MD,MF,MG,MI,MK,MM,MN,MO,MP,MQ,MR,MS,MU,MV,MY,MZ,MH,ME,MB,MW,KE,IE,ML,MT,MJ,KH,KI,KG,KL,KF,IH,IF,,IF,,IG
0 % 10 % 30 % 50 % 70 %
SS,SW,SV,SU,SR,SQ,SN,SM,SK,SE,SD,SB,SH,SY
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
LL,LW,LV,LU,LS,LR,LQ,LN,LM,LK,LE,LD,LB,LY,LI,LT,LF,LG,LH,LZ,LO,D,WI,LP
0 % 30 % 50 % 70 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی ساها ساها
WB,WD,WE,WF,WH,WM,WN,WQ,WS,W,YB,YD,YE,YF,YH,YM,YN,YQ,YS,Y
30 % 30 % 50 % 60 %
VS,V,VH,VM,VN,VQ,QB,QD,QE,QF,QH,QM,QN,QQ,QS,Q,SB,SD,SE,SF,SH,SM,SN,SQ,SS,S,VB,VD,VE,VF
40 % 40 % 50 % 60 %
NE,NF,NH,NM,NN,NQ,NS,N,M,NB,ND
50 % 50 % 60 % 70 %
HB,HD,HE,HF,HH,HM,HN,HQ,HS,H,KB,KD,KE,KF,KH,KM,KN,KQ,KS,K
90 % 90 % 90 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 5 ساعت قبل از پرواز از 5 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی ایران ایرتور ایران ایرتور
C
20 % 30 % 40 % 50 %
V,M,H,Y
30 % 40 % 50 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی پارس ایر پارس ایر
همه کلاس ها
30 % 55 % 65 % 75 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی فلای پرشیا فلای پرشیا
همه کلاس ها
30 % 60 % 70 % 75 % 85 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی پویا پویا
Y,W,V,S
20 % 30 % 50 % 60 %
U,R,X
25 % 40 % 60 % 70 %
Q,N,M
30 % 50 % 70 % 80 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
هواپیمایی یزد ایر یزد ایر
همه کلاس ها
30 % 40 % 60 % 75 %