{{ctrl.notification}}
نرخ بلیت پروازهای داخلی درجه اکونومی خطوط هوايی کشور
ردیف مبدا مقصد کمترین قیمت (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
1 ارومیه قشم 0 50,000,000
2 اصفهان بم 0 50,000,000
3 اصفهان بندر لنگه 0 50,000,000
4 اصفهان خرم آباد 0 50,000,000
5 اصفهان شهرکرد 0 50,000,000
6 اصفهان عسلویه 4,840,000 50,000,000
7 اصفهان قشم 5,062,000 50,000,000
8 اصفهان کرمان 4,395,000 50,000,000
9 اصفهان کرمانشاه 4,681,000 50,000,000
10 اصفهان کیش 4,914,000 50,000,000
11 اصفهان ماهشهر 3,790,000 50,000,000
12 اصفهان یزد 0 50,000,000
13 اهواز آبادان 0 50,000,000
14 اهواز بندر عباس 5,073,000 50,000,000
15 اهواز بوشهر 3,790,000 50,000,000
16 اهواز رشت 4,946,000 50,000,000
17 اهواز زاهدان 0 50,000,000
18 اهواز ساری 4,978,000 50,000,000
19 اهواز قشم 0 50,000,000
20 اهواز کرمانشاه 0 50,000,000
21 اهواز کیش 0 50,000,000
22 اهواز گچساران 0 50,000,000
23 اهواز ماهشهر 0 50,000,000
24 اهواز یزد 4,130,000 50,000,000
25 ایرانشهر سیرجان 4,797,000 50,000,000
26 آبادان اردبیل 0 50,000,000
27 آبادان بوشهر 0 50,000,000
28 آبادان سبزوار 0 50,000,000
29 آبادان شهرکرد 0 50,000,000
30 آبادان قشم 0 50,000,000
31 آبادان کیش 0 50,000,000
32 آبادان گچساران 0 50,000,000
33 آبادان ماهشهر 0 50,000,000
34 آبادان یزد 0 50,000,000
35 بندر عباس آبادان 5,052,000 50,000,000
36 بندر عباس بم 0 50,000,000
37 بندر عباس بندر لنگه 3,790,000 50,000,000
38 بندر عباس بوشهر 0 50,000,000
39 بندر عباس بیرجند 0 50,000,000
40 بندر عباس چابهار 3,790,000 50,000,000
41 بندر عباس رشت 5,476,000 50,000,000
42 بندر عباس زاهدان 4,002,000 50,000,000
43 بندر عباس ساری 5,243,000 50,000,000
44 بندر عباس عسلویه 0 50,000,000
45 بندر عباس قشم 0 50,000,000
46 بندر عباس کرمان 3,790,000 50,000,000
47 بندر عباس کرمانشاه 5,391,000 50,000,000
48 بندر عباس کیش 3,790,000 50,000,000
49 بندر عباس گرگان 5,253,000 50,000,000
50 بندر عباس یزد 4,373,000 50,000,000
51 بندر لنگه قشم 0 50,000,000
52 بوشهر بندر لنگه 0 50,000,000
53 بوشهر عسلویه 0 50,000,000
54 بوشهر قشم 0 50,000,000
55 بوشهر کیش 0 50,000,000
56 بوشهر ماهشهر 0 50,000,000
57 بوشهر یزد 0 50,000,000
58 بیرجند بجنورد 0 50,000,000
59 بیرجند طبس 0 50,000,000
60 تبریز ارومیه 0 50,000,000
61 تبریز اصفهان 0 50,000,000
62 تبریز اهواز 5,115,000 50,000,000
63 تبریز بندر عباس 0 50,000,000
64 تبریز پارس آباد 0 50,000,000
65 تبریز رشت 0 50,000,000
66 تبریز زنجان 0 50,000,000
67 تبریز عسلویه 0 50,000,000
68 تبریز قشم 0 50,000,000
69 تبریز کرمانشاه 0 50,000,000
70 تبریز کیش 5,624,000 50,000,000
71 تبریز ماهشهر 0 50,000,000
72 چابهار ارومیه 0 50,000,000
73 چابهار ایرانشهر 0 50,000,000
74 چابهار قشم 3,790,000 50,000,000
75 تهران خرم آباد 3,790,000 50,000,000
76 خرم آباد کیش 0 50,000,000
77 رشت اردبیل 3,790,000 50,000,000
78 رشت ارومیه 3,790,000 50,000,000
79 رشت بوشهر 0 50,000,000
80 رشت زاهدان 0 50,000,000
81 رشت عسلویه 5,391,000 50,000,000
82 رشت قشم 5,582,000 50,000,000
83 رشت کیش 5,476,000 50,000,000
84 رفسنجان قشم 0 50,000,000
85 رفسنجان کیش 0 50,000,000
86 زابل بم 0 50,000,000
87 زاهدان ایرانشهر 3,790,000 50,000,000
88 زاهدان چابهار 3,790,000 50,000,000
89 زاهدان زابل 0 50,000,000
90 زاهدان قشم 0 50,000,000
91 زاهدان کرمان 3,790,000 50,000,000
92 زاهدان کرمانشاه 0 50,000,000
93 زاهدان کیش 0 50,000,000
94 زاهدان گرگان 5,423,000 50,000,000
95 ساری زابل 0 50,000,000
96 ساری شیراز 5,221,000 50,000,000
97 شیراز اصفهان 3,790,000 50,000,000
98 شیراز اهواز 3,790,000 50,000,000
99 شیراز آبادان 3,790,000 50,000,000
100 شیراز بندر عباس 3,790,000 50,000,000
101 شیراز بندر لنگه 3,790,000 50,000,000
102 شیراز بوشهر 3,790,000 50,000,000
103 شیراز تبریز 5,306,000 50,000,000
104 شیراز جهرم 0 50,000,000
105 شیراز چابهار 5,073,000 50,000,000
106 شیراز رامسر 5,052,000 50,000,000
107 شیراز زاهدان 4,988,000 50,000,000
108 شیراز عسلویه 3,790,000 50,000,000
109 شیراز قشم 4,055,000 50,000,000
110 شیراز کرمان 3,790,000 50,000,000
111 شیراز کرمانشاه 5,126,000 50,000,000
112 شیراز گچساران 0 50,000,000
113 شیراز ماهشهر 3,790,000 50,000,000
114 شیراز مشهد 5,179,000 50,000,000
115 شیراز یاسوج 0 50,000,000
116 شیراز یزد 3,790,000 50,000,000
117 شیراز ارومیه 5,370,000 50,000,000
118 شیراز رشت 5,115,000 50,000,000
119 عسلویه ماهشهر 4,840,000 50,000,000
120 قشم جهرم 0 50,000,000
121 قشم جیرفت 0 50,000,000
122 قشم سیرجان 0 50,000,000
123 کرمان ایرانشهر 4,384,000 50,000,000
124 کرمان بم 0 50,000,000
125 کرمان بوشهر 0 50,000,000
126 کرمان بیرجند 0 50,000,000
127 کرمان جیرفت 0 50,000,000
128 کرمان قشم 3,790,000 50,000,000
129 کرمان کیش 4,797,000 50,000,000
130 کرمانشاه اردبیل 0 50,000,000
131 کرمانشاه ارومیه 0 50,000,000
132 کرمانشاه بوشهر 5,200,000 50,000,000
133 کرمانشاه رشت 0 50,000,000
134 کرمانشاه ساری 0 50,000,000
135 کرمانشاه عسلویه 0 50,000,000
136 کرمانشاه قشم 5,645,000 50,000,000
137 کرمانشاه کرمان 0 50,000,000
138 کرمانشاه کیش 5,402,000 50,000,000
139 کرمانشاه یزد 0 50,000,000
140 کیش اراک 5,296,000 50,000,000
141 کیش ارومیه 5,741,000 50,000,000
142 کیش بم 0 50,000,000
143 کیش بندر لنگه 0 50,000,000
144 کیش جهرم 0 50,000,000
145 کیش جیرفت 0 50,000,000
146 کیش چابهار 4,829,000 50,000,000
147 کیش ساری 5,518,000 50,000,000
148 کیش سیرجان 4,405,000 50,000,000
149 کیش عسلویه 3,790,000 50,000,000
150 کیش قشم 3,790,000 50,000,000
151 کیش ماهشهر 0 50,000,000
152 کیش یاسوج 0 50,000,000
153 کیش زنجان 5,518,000 50,000,000
154 گرگان کرمانشاه 0 50,000,000
155 گرگان کیش 0 50,000,000
156 مشهد اراک 5,168,000 50,000,000
157 مشهد اردبیل 5,232,000 50,000,000
158 مشهد ارومیه 5,497,000 50,000,000
159 مشهد اصفهان 5,041,000 50,000,000
160 مشهد اهواز 5,359,000 50,000,000
161 مشهد ایرانشهر 0 50,000,000
162 مشهد آبادان 5,465,000 50,000,000
163 مشهد بجنورد 3,790,000 50,000,000
164 مشهد بندر عباس 5,274,000 50,000,000
165 مشهد بندر لنگه 0 50,000,000
166 مشهد بوشهر 5,359,000 50,000,000
167 مشهد بیرجند 3,790,000 50,000,000
168 مشهد تبریز 5,380,000 50,000,000
169 مشهد چابهار 5,391,000 50,000,000
170 مشهد خرم آباد 5,338,000 50,000,000
171 مشهد دزفول 5,380,000 50,000,000
172 مشهد رشت 5,084,000 50,000,000
173 مشهد رفسنجان 5,052,000 50,000,000
174 مشهد زابل 4,882,000 50,000,000
175 مشهد زاهدان 4,956,000 50,000,000
176 مشهد زنجان 5,190,000 50,000,000
177 مشهد ساری 4,575,000 50,000,000
178 مشهد سنندج 0 50,000,000
179 مشهد سیرجان 5,105,000 50,000,000
180 مشهد شهرکرد 5,147,000 50,000,000
181 مشهد طبس 3,790,000 50,000,000
182 مشهد عسلویه 5,465,000 50,000,000
183 مشهد قشم 5,349,000 50,000,000
184 مشهد کرمان 4,946,000 50,000,000
185 مشهد کرمانشاه 5,349,000 50,000,000
186 مشهد کیش 5,539,000 50,000,000
187 مشهد گرگان 4,214,000 50,000,000
188 مشهد ماهشهر 5,444,000 50,000,000
189 مشهد نوشهر 4,903,000 50,000,000
190 مشهد همدان 5,221,000 50,000,000
191 مشهد یزد 4,882,000 50,000,000
192 یزد ارومیه 0 50,000,000
193 یزد زاهدان 0 50,000,000
194 یزد قشم 0 50,000,000
195 یزد کرمان 0 50,000,000
196 یزد کیش 0 50,000,000
197 اهواز عسلویه 4,925,000 50,000,000
198 مشهد شاهرود 3,790,000 50,000,000
199 نجف مشهد 0 50,000,000
200 مشهد بغداد 0 50,000,000
201 بغداد مشهد 0 50,000,000
202 نجف امام خمینی تهران 0 50,000,000
203 امام خمینی تهران بغداد 0 50,000,000
204 بغداد امام خمینی تهران 0 50,000,000
205 مشهد کاشان 5,200,000 50,000,000
206 شیراز کیش 3,790,000 50,000,000
207 اصفهان سیری 4,999,000 50,000,000
208 اصفهان لاوان 4,850,000 50,000,000
209 مشهد 0 50,000,000
210 ایلام مشهد 5,444,000 50,000,000
211 سیری خارک 4,882,000 50,000,000
212 شیراز بهرگان 3,790,000 50,000,000
213 شیراز خارک 3,790,000 50,000,000
214 شیراز سیری 3,790,000 50,000,000
215 شیراز لارستان 3,790,000 50,000,000
216 شیراز لامرد 3,790,000 50,000,000
217 شیراز لاوان 3,790,000 50,000,000
218 شیراز نوشهر 5,031,000 50,000,000
219 عسلویه خارک 4,289,000 50,000,000
220 کیش لارستان 3,790,000 50,000,000
221 کیش لامرد 3,790,000 50,000,000
222 کرمان اهواز 5,306,000 50,000,000
223 کرمان تبریز 5,508,000 50,000,000
224 مشهد لارستان 5,476,000 50,000,000
225 مشهد لامرد 5,412,000 50,000,000
226 تهران اراک 3,790,000 50,000,000
227 تهران اردبیل 3,790,000 50,000,000
228 تهران ارومیه 4,670,000 50,000,000
229 تهران اصفهان 3,790,000 50,000,000
230 تهران اهواز 4,342,000 50,000,000
231 تهران ایرانشهر 5,539,000 50,000,000
232 تهران ایلام 4,087,000 50,000,000
233 تهران آبادان 4,840,000 50,000,000
234 تهران بجنورد 4,819,000 50,000,000
235 تهران بم 5,179,000 50,000,000
236 تهران بندر عباس 5,349,000 50,000,000
237 تهران بندر لنگه 5,306,000 50,000,000
238 تهران بوشهر 4,988,000 50,000,000
239 تهران بیرجند 5,009,000 50,000,000
240 تهران پارس آباد 4,734,000 50,000,000
241 تهران تبریز 4,172,000 50,000,000
242 تهران جهرم 5,052,000 50,000,000
243 تهران جیرفت 5,200,000 50,000,000
244 تهران چابهار 5,603,000 50,000,000
245 تهران خارک 5,041,000 50,000,000
246 تهران خوی 4,840,000 50,000,000
247 تهران دزفول 3,790,000 50,000,000
248 تهران رامسر 3,790,000 50,000,000
249 تهران رشت 3,790,000 50,000,000
250 تهران رفسنجان 4,935,000 50,000,000
251 تهران زاهدان 5,296,000 50,000,000
252 تهران زنجان 3,790,000 50,000,000
253 تهران ساری 3,790,000 50,000,000
254 تهران سبزوار 4,617,000 50,000,000
255 سنندج تهران 1,734,000 50,000,000
256 تهران سیرجان 4,978,000 50,000,000
257 تهران شاهرود 3,790,000 50,000,000
258 تهران شهرکرد 3,886,000 50,000,000
259 تهران شیراز 4,903,000 50,000,000
260 تهران طبس 4,808,000 50,000,000
261 تهران عسلویه 5,200,000 50,000,000
262 تهران قشم 5,412,000 50,000,000
263 تهران کرمان 4,999,000 50,000,000
264 تهران کرمانشاه 3,790,000 50,000,000
265 تهران کیش 5,274,000 50,000,000
266 تهران کلاله 3,790,000 50,000,000
267 تهران گچساران 4,935,000 50,000,000
268 تهران گرگان 3,790,000 50,000,000
269 تهران لارستان 5,200,000 50,000,000
270 تهران لامرد 5,147,000 50,000,000
271 تهران ماکو 4,903,000 50,000,000
272 تهران ماهشهر 4,819,000 50,000,000
273 تهران مشهد 4,946,000 50,000,000
274 تهران نوشهر 3,790,000 50,000,000
275 تهران همدان 3,790,000 50,000,000
276 تهران یاسوج 4,797,000 50,000,000
277 تهران یزد 4,066,000 50,000,000
278 اراک بندر عباس 5,317,000 50,000,000
279 اراک عسلویه 5,158,000 50,000,000
280 اردبیل دزفول 4,903,000 50,000,000
281 اصفهان ارومیه 5,031,000 50,000,000
282 اصفهان اهواز 3,790,000 50,000,000
283 اصفهان آبادان 3,790,000 50,000,000
284 اصفهان بندر عباس 4,988,000 50,000,000
285 اصفهان بوشهر 3,790,000 50,000,000
286 اصفهان چابهار 5,349,000 50,000,000
287 اصفهان خارک 3,971,000 50,000,000
288 اصفهان دزفول 3,790,000 50,000,000
289 اصفهان رامسر 4,278,000 50,000,000
290 اصفهان رشت 4,649,000 50,000,000
291 اصفهان زاهدان 5,115,000 50,000,000
292 اصفهان ساری 4,808,000 50,000,000
293 عسلویه اصفهان 2,217,000 50,000,000
294 چابهار بندر عباس 1,734,000 50,000,000
295 بندر عباس بندر جاسک 3,790,000 50,000,000
296 بندر عباس ابوموسی 3,790,000 50,000,000
297 تهران زابل 5,285,000 50,000,000
298 تهران سنندج 3,790,000 50,000,000
299 تهران مراغه 3,886,000 50,000,000
300 تهران سیری 5,359,000 50,000,000
301 تهران لاوان 5,211,000 50,000,000
302 تهران مسجد سلیمان 3,790,000 50,000,000
303 تهران بهرگان 4,988,000 50,000,000
304 تهران ایروان 3,977,000 50,000,000
305 تهران سمنان 3,790,000 50,000,000
306 اصفهان ایلام 4,066,000 50,000,000
307 اصفهان تبریز 4,956,000 50,000,000
308 ایلام نوشهر 4,490,000 50,000,000
309 تبریز ساری 4,808,000 50,000,000
310 تبریز گرگان 4,903,000 50,000,000
311 رشت تبریز 3,790,000 50,000,000
312 رشت گرگان 3,790,000 50,000,000
313 زاهدان بیرجند 5,179,000 50,000,000
314 شیراز دزفول 4,034,000 50,000,000
315 شیراز ساری 5,179,000 50,000,000
316 عسلویه رشت 5,391,000 50,000,000
317 کیش یزد 4,872,000 50,000,000
318 کیش آبادان 4,882,000 50,000,000
319 کیش بوشهر 3,790,000 50,000,000
320 مشهد جهرم 5,274,000 50,000,000
321 مشهد رامسر 4,978,000 50,000,000
322 مشهد سمنان 4,373,000 50,000,000
323 اصفهان بهرگان 3,790,000 50,000,000
324 اهواز کرج 4,151,000 50,000,000
325 بندر عباس تبریز 5,677,000 50,000,000
326 زابل گرگان 5,084,000 50,000,000
327 کیش گرگان 5,306,000 50,000,000
328 کیش همدان 5,221,000 50,000,000
329 مشهد کرج 4,967,000 50,000,000