{{ctrl.notification}}
شرکت هواپیمایی
ایران ایر

ایران ایر

شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز
از 24 ساعت قبل از پرواز
J,C,Y,V,S,Q,M,O,N,L,X,I,K
30 %
60 %
شرکت هواپیمایی
آسمان

آسمان

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
تا 30 دقیقه قبل از پرواز
از 30 دقیقه قبل از پرواز
D,I,Z
30 %
30 %
50 %
50 %
50 %
Y,V,S,U,R,X
40 %
40 %
60 %
60 %
60 %
W,Q,N,T,M,O
40 %
40 %
60 %
60 %
60 %
L,K,H,B,E
50 %
50 %
70 %
70 %
70 %
شرکت هواپیمایی
قشم ایر

قشم ایر

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 2 ساعت قبل از پرواز
از 2 ساعت قبل از پرواز
A,R,Y
30 %
40 %
60 %
70 %
V,M,Q,K,N,S
40 %
50 %
60 %
70 %
D,U,L
100 %
100 %
100 %
100 %
شرکت هواپیمایی
تابان

تابان

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
YY,YR,YV,YZ,YL,YM,YA,YI,YP,YF,YK,YD,YN,YB,YW,YJ,YS,YO,YQ,YE,YU,Y,RU,RO,RQ,RE,RM,RB,RP,RS,RD,RJ,RI,N,D,K,F,P,I,A,M,L,Z,V,R,Y,DE,PO,AH,DO,MH,NO,LO,IO,PE,NH,ZE
20 %
30 %
50 %
60 %
O,S,W,B,OE,BO,SH,OH,WO,SO,BH,BE,WH,OO
20 %
30 %
60 %
70 %
E,Q,QH,QE,EE,EO
100 %
100 %
100 %
100 %
شرکت هواپیمایی
کاسپین

کاسپین

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 4 ساعت قبل از پرواز
از 4 ساعت قبل از پرواز
W,WF,WB,N,NF,NB,X,S,SF,H,HF,P,PF,PB,R,RF,RB,RH,RE,RD,J,JH,JD,JH,JB,JF,JZ,Z,ZF,ZB,ZD,ZH,Q,QF,QB,QH,QD,RL,WL,FL,FM,FP,FH,FZ
30 %
30 %
50 %
70 %
M,ML,O
40 %
40 %
70 %
70 %
K,KF,KL,LL,L,LF,LB,LH
50 %
50 %
80 %
80 %
V,A,F,U,D,IF,IB,IH,IE,I
100 %
100 %
100 %
100 %
شرکت هواپیمایی
زاگرس

زاگرس

شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
D,I,Z,ZD,ZF,ZI,ZL,ID,IF,DD
0 %
20 %
30 %
50 %
50 %
M,N,Q,X,R,U,V,W,Y,MD,ND,QD,XD,XF,XI,XY,XB,RD,RF,UD,UF,VD,VF,YD,MO,VO,NO,ME,NE,XO,VE,QO,F
0 %
30 %
40 %
50 %
60 %
H,K,L,HD,KD,LD,KK,LH,LO,LB,KE,LE,HK,HH,KB,HB,KO,B,BD,BF,BI,KH
0 %
40 %
50 %
60 %
70 %
O,E,ED,EK,EE,OB
0 %
50 %
60 %
80 %
90 %
شرکت هواپیمایی
کارون

کارون

شناسه نرخی
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
B,E,H,K,L,M,N,Q,R,S,U,V,W,Y,BB,EB,HB,KB,LB,MB,NB,RB,UB,VB,WB,YB,BD,ED,HD,KD,LD,ND,QD,RD,UD,VD,WD,YD,BE,EE,HE,KE,LE,ME,NE,QE,RE,SE,UE,VE,AA,AB,AC,AD,AE
30 %
50 %
70 %
WE,YE,BF,EF,HF,KF,LF,MF,NF,QF, RF,SF,UF,VF
50 %
50 %
70 %
WF,YF,BH,EH,KH,LH,MH,NH,QH,RH,SH,UH,VH,WH,YH,BM
50 %
50 %
70 %
EM,HM,KM,LM,MM,QM,RM,SM,VM,WM,YM,BN,EN,LN,MN,NN,NV,WN,YN,BO
100 %
100 %
100 %
شرکت هواپیمایی
آتا

آتا

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 24 ساعت قبل از پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
Y,I,S,R,O,V,CP,CE,CF,YF,YI,YS,YR,YO,YV,YB,YP,YE
10 %
30 %
50 %
60 %
B,Q,Z,P,N,M
20 %
50 %
70 %
80 %
L,F,A,E,D
30 %
70 %
80 %
90 %
K,W,H,J
40 %
80 %
90 %
95 %
X,U
80 %
100 %
100 %
100 %
شرکت هواپیمایی
کیش ایر

کیش ایر

شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز
از 24 ساعت قبل از پرواز
RQ,RX,R,P,F,S,Y,B,H,C,RB,RR,RV,RN,RH,RK,RY,RS,RM,RL
20 %
40 %
K,L,N,Q,M,V,X
25 %
50 %
U
100 %
100 %
شرکت هواپیمایی
ماهان

ماهان

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 30 دقیقه قبل از پرواز
S,X,T,V,Q,P,Y,B
10 %
10 %
30 %
50 %
L
15 %
15 %
40 %
50 %
I
20 %
20 %
40 %
50 %
WS,W,WA,WW,N,WQ
20 %
20 %
50 %
70 %
C,CC
30 %
30 %
40 %
70 %
U
90 %
90 %
95 %
95 %
BH,R
30 %
30 %
40 %
60 %
شرکت هواپیمایی
معراج

معراج

شناسه نرخی
تا 48 ساعت قبل از پرواز
تا 4 ساعت قبل از پرواز
از 4 ساعت قبل از پرواز
I,D,C,J,Z
30 %
40 %
50 %
W,O,R,A
40 %
50 %
60 %
B,Y,S,E
50 %
60 %
70 %
X,V,Q,N,M,L,K,H
60 %
70 %
80 %
U,UB,UD,UE
70 %
80 %
90 %
شرکت هواپیمایی
سپهران

سپهران

شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز
تا 48 ساعت قبل از پرواز
تا 24 ساعت قبل از پرواز
تا 12 ساعت قبل از پرواز
از 12 ساعت قبل از پرواز
P,V,PV,LV,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K,Z,D,Y,YB
30 %
50 %
70 %
85 %
85 %
GB,NB,XB,FB,UB,WB,G,N,X,F,U,W
95 %
95 %
95 %
96 %
96 %
شرکت هواپیمایی
وارش

وارش

شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
HH,HW,HV,HU,HR,HQ,HN,HM,HI,HE,HD,HB,HS,HF,HJ,HG,HY,HL,HO,HP,HT,HZ,MD,MF,MG,MI,MK,MM,MN,MO,MP,MQ,MR,MS,MU,MV,MY,MZ,MH,ME,MB,MW,KE,IE,ML,MT,MJ
0 %
10 %
30 %
50 %
70 %
SS,SW,SV,SU,SR,SQ,SN,SM,SK,SE,SD,SB,SH,SY
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
LL,LW,LV,LU,LS,LR,LQ,LN,LM,LK,LE,LD,LB,LY,LI,LT,LF,LG,LH,LZ,LO,D,WI,LP
0 %
30 %
50 %
70 %
90 %
شرکت هواپیمایی
ساها

ساها

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 4 ساعت قبل از پرواز
از 4 ساعت قبل از پرواز
Z,D,Y
60 %
60 %
70 %
80 %
P,V,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K
70 %
70 %
80 %
90 %
U,W
95 %
95 %
95 %
95 %
G,N,X,F
100 %
100 %
100 %
100 %
شرکت هواپیمایی
ایران ایرتور

ایران ایرتور

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 5 ساعت قبل از پرواز
از 5 ساعت قبل از پرواز
C
20 %
30 %
40 %
50 %
V,M,H,Y
30 %
40 %
50 %
60 %
شرکت هواپیمایی
پارس ایر

پارس ایر

شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز
تا 24 ساعت قبل از پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
همه کلاس ها
30 %
55 %
65 %
75 %
شرکت هواپیمایی
فلای پرشیا

فلای پرشیا

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 4 ساعت قبل از پرواز
از 4 ساعت قبل از پرواز
همه کلاس ها
30 %
60 %
70 %
75 %
85 %
شرکت هواپیمایی
پویا

پویا

شناسه نرخی
تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز
تا 12 ظهر روز قبل پرواز
تا 3 ساعت قبل از پرواز
از 3 ساعت قبل از پرواز
Y,W,V,S
20 %
30 %
50 %
60 %
U,R,X
25 %
40 %
60 %
70 %
Q,N,M
30 %
50 %
70 %
80 %