شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز
ایران ایر
J,C,Y,V,S,Q,M,O,N,L,X,I,K
30 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
آسمان
D,I,Z
30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
Y,V,S,U,R,X
40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
W,Q,N,T,M,O
40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
L,K,H,B,E
50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2 ساعت قبل از پرواز
قشم ایر
A,R,Y
30 % 40 % 60 % 70 %
V,M,Q,K,N,S
40 % 50 % 60 % 70 %
D,U,L
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
تابان
YY,YR,YV,YZ,YL,YM,YA,YI,YP,YF,YK,YD,YN,YB,YW,YJ,YS,YO,YQ,YE,YU,Y,RU,RO,RQ,RE,RM,RB,RP,RS,RD,RJ,RI,N,D,K,F,P,I,A,M,L,Z,V,R,Y,DE,PO,AH,DO,MH,NO,LO,IO,PE,NH,ZE,IH
20 % 30 % 50 % 60 %
O,S,W,B,OE,BO,SH,OH,WO,SO,BH,BE,WH,OO
20 % 30 % 60 % 70 %
E,Q,QH,QE,EE,EO
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
کاسپین
W,WF,WB,N,NF,NB,X,S,SF,H,HF,P,PF,PB,R,RF,RB,RH,RE,RD,J,JH,JD,JH,JB,JF,JZ,Z,ZF,ZB,ZD,ZH,Q,QF,QB,QH,QD,RL,WL,FL,FM,FP,FH,FZ
30 % 30 % 50 % 70 %
M,ML,O
40 % 40 % 70 % 70 %
K,KF,KL,LL,L,LF,LB,LH
50 % 50 % 80 % 80 %
V,A,F,U,D,IF,IB,IH,IE,I
100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
زاگرس
D,I,Z,ZD,ZF,ZI,ZL,ID,IF,DD
0 % 20 % 30 % 50 % 50 %
M,N,Q,X,R,U,V,W,Y,MD,ND,QD,XD,XF,XI,XY,XB,RD,RF,UD,UF,VD,VF,YD,MO,VO,NO,ME,NE,XO,VE,QO,F
0 % 30 % 40 % 50 % 60 %
H,K,L,HD,KD,LD,KK,LH,LO,LB,KE,LE,HK,HH,KB,HB,KO,B,BD,BF,BI,KH,HO,BE,LM
0 % 40 % 50 % 60 % 70 %
O,E,ED,EK,EE,OB,EB
0 % 50 % 60 % 80 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
کارون
B,E,H,K,L,M,N,Q,R,S,U,V,W,Y,BB,EB,HB,KB,LB,MB,NB,RB,UB,VB,WB,YB,BD,ED,HD,KD,LD,ND,QD,RD,UD,VD,WD,YD,BE,EE,HE,KE,LE,ME,NE,QE,RE,SE,UE,VE,AA,AB,AC,AD,AE
30 % 50 % 70 %
WE,YE,BF,EF,HF,KF,LF,MF,NF,QF,RF,SF,UF,VF
50 % 50 % 70 %
WF,YF,BH,EH,KH,LH,MH,NH,QH,RH,SH,UH,VH,WH,YH,BM
50 % 50 % 70 %
EM,HM,KM,LM,MM,QM,RM,SM,VM,WM,YM,BN,EN,LN,MN,NN,NV,WN,YN,BO
100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
آتا
Y,I,S,R,O,V,CP,CE,CF,YF,YI,YS,YR,YO,YV,YB,YP,YE
20 % 30 % 60 % 80 %
B,Q,Z,P,N,M
20 % 30 % 60 % 80 %
L,F,A,E,D
20 % 30 % 60 % 80 %
K,W,H,J
20 % 30 % 60 % 80 %
X,U
20 % 30 % 60 % 80 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز
کیش ایر
RQ,RX,R,P,F,S,Y,B,H,C,RB,RR,RV,RN,RH,RK,RY,RS,RM,RL,RF
20 % 40 %
K,L,N,Q,M,V,X
25 % 50 %
U
100 % 100 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
ماهان
S,X,T,V,Q,P,Y,B
30 % 30 % 40 % 60 %
L
30 % 30 % 40 % 60 %
I
30 % 30 % 40 % 60 %
WS,W,WA,WW,N,WQ
30 % 30 % 40 % 60 %
C,CC
30 % 30 % 40 % 60 %
U
30 % 30 % 40 % 60 %
BH,R
30 % 30 % 40 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 48 ساعت قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
معراج
I,D,C,J,Z
30 % 40 % 50 %
W,O,R,A
40 % 50 % 60 %
B,Y,S,E
50 % 60 % 70 %
X,V,Q,N,M,L,K,H
60 % 70 % 80 %
U,UB,UD,UE
70 % 80 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 48 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز از 12 ساعت قبل از پرواز
سپهران
P,V,PV,LV,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K,Z,D,Y,YB
30 % 50 % 70 % 85 % 85 %
GB,NB,XB,FB,UB,WB,G,N,X,F,U,W
95 % 95 % 95 % 96 % 96 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیط تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
وارش
HH,HW,HV,HU,HR,HQ,HN,HM,HI,HE,HD,HB,HS,HF,HJ,HG,HY,HL,HO,HP,HT,HZ,MD,MF,MG,MI,MK,MM,MN,MO,MP,MQ,MR,MS,MU,MV,MY,MZ,MH,ME,MB,MW,KE,IE,ML,MT,MJ,KH,KI,KG,KL,KF
0 % 10 % 30 % 50 % 70 %
SS,SW,SV,SU,SR,SQ,SN,SM,SK,SE,SD,SB,SH,SY
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
LL,LW,LV,LU,LS,LR,LQ,LN,LM,LK,LE,LD,LB,LY,LI,LT,LF,LG,LH,LZ,LO,D,WI,LP
0 % 30 % 50 % 70 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
ساها
WB,WD,WE,WF,WH,WM,WN,WQ,WS,W,YB,YD,YE,YF,YH,YM,YN,YQ,YS,Y
30 % 30 % 50 % 60 %
VS,V,VH,VM,VN,VQ,QB,QD,QE,QF,QH,QM,QN,QQ,QS,Q,SB,SD,SE,SF,SH,SM,SN,SQ,SS,S,VB,VD,VE,VF
40 % 40 % 50 % 60 %
NE,NF,NH,NM,NN,NQ,NS,N,M,NB,ND
50 % 50 % 60 % 70 %
HB,HD,HE,HF,HH,HM,HN,HQ,HS,H,KB,KD,KE,KF,KH,KM,KN,KQ,KS,K
90 % 90 % 90 % 90 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 5 ساعت قبل از پرواز از 5 ساعت قبل از پرواز
ایران ایرتور
C
20 % 30 % 40 % 50 %
V,M,H,Y
30 % 40 % 50 % 60 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
پارس ایر
همه کلاس ها
30 % 55 % 65 % 75 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
فلای پرشیا
همه کلاس ها
30 % 60 % 70 % 75 % 85 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
پویا
Y,W,V,S
20 % 30 % 50 % 60 %
U,R,X
25 % 40 % 60 % 70 %
Q,N,M
30 % 50 % 70 % 80 %
شرکت هواپیمایی
شناسه نرخی
تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
یزد ایر
همه کلاس ها
30 % 40 % 60 % 75 %