قوانین استرداد بلیط های هواپیمایی آسمان که باید در موردشان بدانید

قوانین استرداد بلیط در هواپیمایی آسمان که نیاز به دانستن انها دارید.

قوانین خرید بلیط هواپیما، و استرداد بلیط های سیستمی هواپیمایی آسمان، به شرح ذیل، اعلام می گردد:

 

جدول خرید و استرداد بلیط